Biznes i finanse

POLICE SA (2/2022) Podjęcie przez spółkę stowarzyszoną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 25 stycznia 2022 roku przez Zarząd spółki z grupy kapitałowej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Stowarzyszona”) uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 roku (dalej: „Umowa EPC”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 roku, zawartej pomiędzy Spółką Stowarzyszoną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”).

Zarząd Spółki Stowarzyszonej, po weryfikacji formalnej i merytorycznej ocenie przedmiotu Propozycji Zmian, postanowił o przyjęciu warunków uzgodnionych przez Spółkę Stowarzyszoną z Wykonawcą i zawarciu aneksu nr 3 do Umowy EPC (dalej: „Aneks nr 3”).

O Propozycji Zmian Emitent poinformował w raportach bieżących nr 32/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, nr 40/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku oraz nr 41/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku.

Aneks nr 3 przewiduje m.in.:

– zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR,

– wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy,

– zmianę załącznika do Umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych Umową EPC.

Zawarcie Aneksu nr 3 nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że zawarcie Aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Spółki Stowarzyszonej.

Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki Stowarzyszonej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Stowarzyszonej w dniu 25 stycznia 2022 roku.

O dalszych krokach związanych z podpisaniem Aneksu nr 3 Emitent poinformuje niezwłocznie w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM