Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2022.

Raporty za 2021 r.

? skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 29.04.2022 r.

? jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 29.04.2022 r.

Raporty kwartalne za 2022 r.:

? rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. -30.05.2022 r.

? rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.- 28.11.2022 r.

Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz II kwartał 2022 r. Ponadto, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe.

Raport półroczny za I półrocze 2022 r.:

? Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 28 września 2022 roku.

Emitent informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będzie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikowany odrębny raport półroczny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM