Biznes i finanse

BEST SA (2/2022) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd BEST S.A. informuje, że:

? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku i za IV kwartał 2022 roku;

? zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2022 roku Emitent przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:

? Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 31 marca 2022 roku,

? Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 31 marca 2022 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2022 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2022 roku – 24 maja 2022 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku – 6 września 2022 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2022 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2022 roku – 17 listopada 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM