Biznes i finanse

POLENERGIA SA (2/2022) ZATWIERDZENIE I PUBLIKACJA PROSPEKTU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Emitenta („Prospekt”) sporządzony w związku z planowanymi: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 2 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 21.426.807 praw do Akcji Oferowanych. W tym samym dniu Emitent opublikował Prospekt na swojej stronie internetowej (www.polenergia.pl).

Szczegóły planowanej Oferty, w tym przewidywany harmonogram Oferty oraz szczegółowe informacje na temat zasad składania zapisów, zostały opisane w Prospekcie.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM