Biznes i finanse

TAURON PE SA (2/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. otrzymał od Ministerstwa Aktywów Państwowych oświadczenie o powołaniu, na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, Pana Dariusza Tomasza Hryniów do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 26 stycznia 2022 r.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (magister prawa) oraz Executive Master of Business Administration (MBA) Akademii Leona Koźmińskiego, ESCP Europe. Jest radcą prawnym. Posiada także wykształcenie techniczne energetyczne.

Od 2015 r. do 2020 r zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”). Był wówczas odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obsługą prawną spółek z Grupy Kapitałowej, a także obsługę prawną kluczowych projektów, w tym procesów arbitrażowych, akwizycyjnych, inwestycji infrastrukturalnych, transakcji kapitałowych oraz kontraktów importowych. Od 2016 r. do 2020 r. był Wiceprzewodniczącym, a następnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG Termika S.A. W latach 2017 – 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Supply _ Trading GmbH, a w okresie od 2016 r. do 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Wytwórczych Urządzeń Gazowniczych „Intergaz” sp. z o.o. Od 2015 do 2016 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Opolskiego TBS w Opolu. Ponadto jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii Hryniów, Łebek i Partnerzy.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM