Biznes i finanse

IPOPEMA SECURITIES SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 30 marca 2022 r.

2. raport za I kwartał 2022 r. – 18 maja 2022 r.

3. raport za I półrocze 2022 r. – 7 września 2022 r.

4. raport za I-III kwartał 2022 r. – 16 listopada 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że ww. raporty kwartalne oraz raport półroczny stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe za dane okresy i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM