Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (5/2022) Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawiadomiony przez Globalcom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysiadle przy ul. Topolowej 25/13 (05-500 Mysiadło), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000610651, posiadającą NIP 1231314839, REGON 364106765 („Globalcom”), działającą w imieniu swoim oraz spółki Nargara Investments Ltd, spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, przy ul. Lemesou 5, Eurosure Tower 1, piętro 1, 2112 Nikozja, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru spółek (Registrar of Companies) pod numerem HE 292255 („Nargara”) (razem jako „Wykupujący”), że działając w ramach zawartego w dniu 6 października 2021 r. porozumienia akcjonariuszy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 6 października 2021 r. („Porozumienie Akcjonariuszy”), zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.1983) Wykupujący ogłosili żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych t.j 1.965.530 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.965.530,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych), stanowiących 4,69% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 1.965.530 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

Wszystkie Akcje objęte Przymusowym Wykupem to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone i są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLPSTBX00016.

Wykupujący wraz z pozostałymi stronami Porozumienia posiadają aktualnie łącznie 39.975.505 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) sztuk akcji Spółki, które stanowią łącznie 95,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 39.975.555 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu , co stanowi 95,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dzień wykupu został ustalony na 7 lutego 2022 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy).

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w drodze przymusowego wykupu dostępnej na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem:

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/41484626,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-spolki-przetworstwo-tworzyw-sztucznych-plast-box-s-a-w-drodze-przymusowego-wykupu

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 98/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki od dnia 2 lutego 2022 r. Uchwała została podjętą w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM