Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (7/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii AE i serii AF

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), informuje, iż:

1) W dniu 27 stycznia 2022 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii AE oraz serii AF emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 04/01/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AE oraz serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF upływał w dniu 2 lutego 2022 r. Zapis na przedmiotowe akcje nastąpił w dniu 1 lutego 2022 r.

2) i 3) Emisja 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF wskazanym adresatom.

4) Stopa redukcji – nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AE oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF.

6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AE oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF.

7) Cena emisyjna akcji serii AE wynosiła 35,00 zł za jedną akcję, natomiast cena emisyjna akcji serii AF wynosiła 50,00 zł za jedną akcję.

8) W ramach subskrypcji zawarto umowy z dwiema osobami fizycznymi.

9) Akcje serii AE zostały przydzielone 1 osobie fizycznej, akcje serii AF zostały przydzielone 1 osobie fizycznej.

10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii AE oraz serii AF.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii AE oraz serii AF wyniosła łącznie 6.000.000,00 zł.

12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 1.636,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 740,00 zł.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii AE oraz serii AF objętych subskrypcją wyniósł 0,02 zł.

14) Akcje serii AE oraz serii AF zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM