Biznes i finanse

TOYA SA (4/2022) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 luty 2022r. Rada Nadzorcza TOYA S.A. wyraziła zgodę na zwarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku (dalej: „Aneks”). O zawarciu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku Emitent informował raportem bieżącym 42/2020 z dnia 14 września 2020.

Zgodnie z treścią Aneksu kwota kredytu ma zostać podwyższona do kwoty 40 000 000 zł. Okres uruchomienia kredytu przedłużony zostanie do 30 czerwca 2022r. Ostateczna spłata została ustalona będzie na 31 marca 2024r., przy czym spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych po dniu, w którym upłynął okres na uruchomienie kredytu. Celem kredytowania jest podniesienie/ wyposażenie w kapitał spółki zależnej – YATO Tools (Jiaxing) Co., LTD.

Zgodnie z aneksem zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

a) hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 36.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych),

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39

przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych)

c) generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)

d) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) na niemedycznych zapasach magazynowych należących do Kredytobiorcy zlokalizowanych we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 39, o łącznej wartości nie niższej niż 19.000.000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych)

e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

f) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu Aneksu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM