Biznes i finanse

BUDIMEX SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
dla rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów 7 041 673,00 7 276 482,00 1 538 323,00 1 626 320,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 418 593,00 353 967,00 91 446,00 79 113,00
Zysk (strata) brutto 1 143 813,00 405 842,00 249 877,00 90 707,00
Zysk (strata) netto 979 633,00 310 541,00 214 010,00 69 407,00
Całkowity dochód 984 552,00 308 074,00 215 085,00 68 856,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 187 621,00 499 312,00 40 988,00 111 598,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 412 489,00 159 338,00 308 572,00 35 613,00
Przepływy pieniężne netto (wykorzystane w) działalności finansowej -886 017,00 -183 677,00 -193 559,00 -41 052,00
Przepływy pieniężne netto, razem 714 093,00 474 973,00 156 001,00 106 158,00
dla sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 5 988 308,00 5 415 483,00 1 301 976,00 1 173 503,00
Zobowiązania ogółem 4 940 448,00 4 545 425,00 1 074 151,00 984 967,00
Zobowiązania długoterminowe 856 635,00 854 942,00 186 249,00 185 261,00
Zobowiązania krótkoterminowe 4 083 813,00 3 690 483,00 887 901,00 799 706,00
Kapitał własny 1 047 860,00 870 058,00 227 825,00 188 536,00
Kapitał podstawowy 145 848,00 145 848,00 31 710,00 31 604,00
Liczba akcji 25 530 098,00 25 530 098,00 25 530 098,00 25 530 098,00
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 38,37 12,16 8,38 2,72
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,04 34,08 8,92 7,38
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 16,70 4,56 3,67 1,02
Wypłacona dywidenda zaliczkowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,90 3,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM