Biznes i finanse

BUDIMEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
dane skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 911 192,00 7 709 106,00 1 728 278,00 1 723 013,00
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 587 085,00 447 433,00 128 255,00 100 003,00
Zysk/ (strata) brutto 554 496,00 427 059,00 121 135,00 95 449,00
Zysk/ (strata) netto 986 454,00 471 394,00 215 501,00 105 358,00
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 971 603,00 459 465,00 212 256,00 102 692,00
Całkowity dochód 991 490,00 469 548,00 216 601,00 104 946,00
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 976 639,00 457 619,00 213 356,00 102 280,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 765 445,00 887 512,00 167 219,00 198 362,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 827 043,00 96 429,00 180 676,00 21 552,00
Przepływy pieniężne netto (wykorzystane w) działalności finansowej -988 379,00 -243 664,00 -215 921,00 -54 460,00
Przepływy pieniężne netto, razem 604 109,00 740 277,00 131 974,00 165 455,00
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 6 863 318,00 7 462 240,00 1 492 220,00 1 617 023,00
Zobowiązania ogółem 5 502 311,00 6 274 969,00 1 196 311,00 1 359 749,00
Zobowiązania długoterminowe 1 023 841,00 1 139 735,00 222 603,00 246 974,00
Zobowiązania krótkoterminowe 4 478 470,00 5 135 234,00 973 707,00 1 112 775,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 319 240,00 1 149 351,00 286 829,00 249 058,00
Kapitał własny ogółem 1 361 007,00 1 187 271,00 295 910,00 257 275,00
Kapitał podstawowy 145 848,00 145 848,00 31 710,00 31 604,00
Liczba akcji 25 530 098,00 25 530 098,00 25 530 098,00 25 530 098,00
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 38,06 18,00 8,31 4,02
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 51,67 45,02 11,23 9,76
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 16,70 4,56 3,67 1,02
Wypłacona dywidenda zaliczkowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,90 3,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM