Biznes i finanse

EFEKT SA (7/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402ą §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZA”), które odbędzie się dnia 16 maja 2022 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna.

9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. wskazuje, że sprawy objęte pkt 6 porządku obrad wynikają z żądania złożonego w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art 385 § 3 k.s.h. Żądanie zgłoszone zostało w szczególności przez grupę akcjonariuszy, która wcześniej oprotestowywała możliwość odbywania NWZA w związku z istniejącą pandemią Covid 19 i restrykcjami wynikającymi z ograniczeń ogłaszanych przez Rząd. Obecnie pomimo ciągłego istnienia stanu zagrożenia epidemicznego zniesienie restrykcji Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679/D2022000067901.pdf pozwoli w ocenie Zarządu Spółki na bezpieczne przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia bez ryzyka jego odwołania.

Jednocześnie Zarząd Efekt S.A. informuje, iż zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402 dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad NWZA obowiązujące zasady zostały przekazane w załączonym Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO];

2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego.

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień.

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 – 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM