Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 591 511,00 5 638 682,00 1 656 640,00 1 258 885,00
Zysk z działalności operacyjnej 3 928,00 -626 707,00 857,00 -139 918,00
Zysk (strata) brutto -153 874,00 -968 338,00 -33 579,00 -216 190,00
Zysk (strata) netto -192 317,00 -1 280 301,00 -41 968,00 -285 838,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -221 004,00 -988 914,00 -48 228,00 -220 784,00
Strata netto z działalności zaniechanej 28 686,00 -291 387,00 6 260,00 -65 055,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 326,00 -62 163,00 10 982,00 -13 878,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -219 212,00 -261 799,00 -47 837,00 -58 449,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 651 375,00 240 024,00 142 145,00 53 587,00
Przepływy pieniężne netto, razem 482 489,00 -83 938,00 105 290,00 -18 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -4,03 -19,82 -0,88 -4,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -4,03 -19,82 -0,88 -4,42
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,52 -5,84 0,11 -1,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,52 -5,84 0,11 -1,30
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień
Aktywa, razem 7 500 732,00 6 647 402,00 1 631 232,00 1 464 669,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 349 134,00 6 337 584,00 1 380 787,00 1 396 405,00
Zobowiązania długoterminowe 3 410 175,00 2 785 440,00 741 633,00 613 736,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 938 959,00 3 346 459,00 639 154,00 737 349,00
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 205 685,00 0,00 45 320,00
Kapitał własny 1 151 598,00 309 818,00 250 445,00 68 264,00
Kapitał zakładowy 5 486,00 5 486,00 1 193,00 1 209,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000,00 49 913 756,00 54 868 000,00 49 913 756,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,99 6,21 4,56 1,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,99 6,21 4,56 1,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM