Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 408 271,00 1 822 790,00 525 539,00 406 954,00
Zysk z działalności operacyjnej 60 207,00 45 569,00 13 139,00 10 174,00
Zysk (strata) brutto 454 452,00 -654 447,00 99 172,00 -146 111,00
Zysk (strata) netto 442 283,00 -657 497,00 96 516,00 -146 792,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 525 471,00 -316 311,00 114 670,00 -70 619,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -802 649,00 -90 679,00 -175 156,00 -20 245,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 203 785,00 511 091,00 44 471,00 114 106,00
Przepływy pieniężne netto, razem -73 393,00 104 101,00 -16 016,00 23 241,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 8,05 -13,17 1,76 -2,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 8,05 -13,17 1,76 -2,94
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa, razem 3 392 071,00 2 545 732,00 737 695,00 560 919,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 144 106,00 1 739 949,00 466 292,00 383 375,00
Zobowiązania długoterminowe 1 155 500,00 939 945,00 251 294,00 207 105,00
Zobowiązania krótkoterminowe 988 606,00 800 004,00 214 998,00 176 271,00
Kapitał własny 1 247 965,00 805 783,00 271 403,00 177 544,00
Kapitał zakładowy 5 486,00 5 486,00 1 193,00 1 209,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000,00 49 913 756,00 54 868 000,00 49 913 756,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,74 16,14 4,95 3,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,74 16,14 4,95 3,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM