Biznes i finanse

ALTA SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 871 166 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 331 7 033 1 602 1 572
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 919 16 679 1 730 3 728
Zysk (strata) netto 7 919 16 679 1 730 3 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 348 -1 978 513 -442
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 010 5 840 -221 1 305
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 238 -4 104 52 -917
Przepływy pieniężne netto, razem 1 576 -242 344 -54
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,52 1,10 0,11 0,24
Aktywa razem 200 432 189 316 43 578 41 024
Zobowiązania długoterminowe 160 90 35 20
Zobowiązania krótkoterminowe 7 648 877 1 663 190
Kapitał własny 192 624 188 349 41 880 40 814
Kapitał zakładowy 15 205 15 130 3 306 3 279
Liczba akcji 15 204 845 15 130 345 15 204 845 15 130 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,67 12,45 2,75 2,70

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM