Biznes i finanse

RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 218 110 535 22 549 24 705
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 546 -572 556 -128
Zysk/strata przed opodatkowaniem 178 -2 675 39 -598
Zysk (strata) netto 83 -2 596 18 -580
Całkowity dochód 376 -2 848 82 -637
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 376 -2 848 82 -637
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 236 11 363 270 2 540
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 599 -3 825 -1 660 -855
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 806 -6 216 1 487 -1 389
Przepływy pieniężne netto razem 443 1 322 97 295
Zysk (stata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 -0,60 0,00 -0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 -0,60 0,00 -0,13
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 219 869 199 413 47 804 43 212
Zobowiązania i rzeerwy na zobowiązania 127 459 107 304 27 712 23 252
Zobowiązania długoterminowe 32 105 26 250 6 980 5 688
Zobowiązania krótkoterminowe 95 354 81 054 20 732 17 564
Kapitał własny 92 410 92 109 20 092 19 959
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 390 9 358
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 21,40 21,33 4,65 4,62
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcje (w zł/EURO) 21,40 21,33 4,65 4,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EURO) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM