Biznes i finanse

POLENERGIA SA (5/2023) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ – DOSTAWA MODUŁÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp („Projekt”) zawarła ze spółką JINKO SOLAR (CHUZHOU) CO., LTD. („Dostawca”) umowę dotyczącą dostawy modułów fotowoltaicznych na potrzeby Projektu („Umowa”).

Umowa obejmuje sprzedaż modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez Dostawcę, w ilości wymaganej dla realizacji Projektu. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów. Jej postanowienia dotyczą w szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji usunięcia wad i usterek dostarczonych modułów. Umowa nie dotyczy dostawy inwerterów. Umowa zostanie zrealizowana do września 2023 r.

Wartość Umowy wynosi ok. 10 mln EUR.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM