Biznes i finanse

TRAKCJA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 1 424 841,00 1 338 982,00 311 271,00 299 267,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 154,00 -90 163,00 4 840,00 -20 152,00
Zysk (strata) brutto -1 625,00 -119 858,00 -355,00 -26 789,00
Zysk (strata) netto za okres -11 583,00 -109 986,00 -2 530,00 -24 582,00
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej -11 421,00 -109 785,00 -2 495,00 -24 537,00
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) -0,13 -1,27 -0,03 -0,28
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 86 450 976,00 86 450 976,00 86 450 976,00 86 450 976,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 879,00 37 174,00 -9 367,00 8 309,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40 351,00 2 272,00 8 815,00 508,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 432,00 -11 001,00 -1 405,00 -2 459,00
Przepływy pieniężne netto, razem -8 960,00 28 445,00 -1 957,00 6 358,00
Aktywa razem 1 378 562,00 1 477 756,00 299 726,00 320 221,00
Zobowiązania ogółem 1 058 462,00 1 140 640,00 230 130,00 247 170,00
Zobowiązania długoterminowe 356 358,00 340 847,00 77 479,00 73 860,00
Zobowiązania krótkoterminowe 702 104,00 799 793,00 152 651,00 173 310,00
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 315 490,00 331 594,00 68 594,00 71 854,00
Kapitał własny razem 320 100,00 337 116,00 69 596,00 73 051,00
Kapitał podstawowy 69 161,00 69 161,00 15 037,00 14 987,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM