Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 954 2 807 636 614
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146 826 49 528 31 595 10 833
III. Zysk (strata) brutto 147 586 48 218 31 758 10 546
IV. Zysk (strata) netto 148 291 48 160 31 910 10 533
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 746 1 334 806 292
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 740 5 038 159 1 102
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 476 -89 -318 -19
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 010 6 283 648 1 374
IX. Aktywa, razem 1 011 984 860 999 217 514 187 198
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 248 12 554 3 277 2 729
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 248 12 554 3 277 2 729
XIII. Kapitał własny 996 736 848 445 214 237 184 469
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 55 267 55 905
XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,87 0,31 0,19 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,87 0,28 0,19 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 5,81** 4,95*** 1,25 1,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 5,81** 4,95*** 1,25 1,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM