Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 277 78 61 14
Koszt własny sprzedaży -39 0 0 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 238 78 52 14
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 517 -1 617 -331 -316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 593 6 935 348 -306
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 3 467 3 170 757 -818
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 688 2 571 806 -848
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 0 0 -163
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 0 157
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
Suma bilansowa 58 606 86 785 12 742 6 528
Aktywa trwałe 55 267 55 828 12 016 4 292
Aktywa obrotowe 3 339 30 957 726 2 239
Kapitał własny 51 363 47 671 11 167 5 401
Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 070 5 054
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 960 9 796 1 302 124
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 283 29 318 279 920
Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,04 0,48 0,44
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,04 0,48 0,44
Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 0,16 0,11 0,03 0,02
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję 0,16 0,11 0,03 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM