Biznes i finanse

RAFAMET SA (18/2022) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 25.04.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, które zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4/I/22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 22.02.2022 r.

Treść postanowień Statutu Spółki obowiązujących do czasu rejestracji zmian przez Sąd i treść postanowień Statutu po jego rejestracji, a także tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM