Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 264 295,00 431 183,00 276 198,00 96 371,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 062,00 -35 173,00 4 601,00 -7 861,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 587,00 -36 922,00 4 061,00 -8 252,00
Zysk (strata) netto 19 092,00 -29 898,00 4 171,00 -6 682,00
Całkowite dochody (ogółem) 18 764,00 -28 524,00 4 099,00 -6 375,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138 387,00 -96 622,00 30 232,00 -21 595,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 128,00 -22 781,00 -1 120,00 -5 092,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -78 496,00 82 448,00 -17 148,00 18 427,00
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 54 763,00 -36 955,00 11 964,00 -8 260,00
Aktywa razem 448 039,00 388 191,00 97 412,00 84 119,00
Zobowiązania długoterminowe 56 008,00 91 868,00 12 177,00 19 907,00
Zobowiązania krótkoterminowe 273 266,00 196 322,00 59 413,00 42 542,00
Kapitał własny 118 765,00 100 001,00 25 822,00 21 670,00
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455,00 1 455,00 316,00 315,00
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,31 -2,05 0,29 -0,46
Wartość księgowa na jedną akcję  8,16 6,87 1,77 1,49

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM