Biznes i finanse

AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 148 50 884 13 373 11 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 431 8 452 1 814 1 849
Zysk (strata) brutto 8 016 8 563 1 725 1 873
Zysk (strata) netto 7 026 6 955 1 512 1 521
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 089 9 730 1 525 2 128
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -782 -4 490 -168 -982
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 679 -6 230 -792 -1 363
Przepływy pieniężne netto, razem 2 628 -990 565 -217
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 216 212 205 870 46 472 44 760
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 790 71 474 16 075 15 540
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 442 488 95 106
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 537 51 524 11 722 11 202
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 422 134 396 30 397 29 220
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 518 2 518 541 547
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 073 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,40 2,63 0,52 0,58
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,40 2,63 0,52 0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,04 13,34 3,02 2,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,04 13,34 3,02 2,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,20 0,43 0,48

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM