Polityka i społeczeństwo

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet publikuje uzasadnienie biznesowe dla zamówień realizowanych przez firmy i rządy uwzględniających aspekt płci (GRP)

NOWY JORK–(BUSINESS WIRE)– Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator; WEA) ogłosił dzisiaj publikację broszury propagującej ideę GRP (Advocacy Brief) zatytułowanej „Wartość strategiczna zamówień: Dlaczego zamówienia uwzględniające aspekt płci mają sens dla biznesu”, która przedstawia przekonujące dowody na korzyści płynące ze wzmocnienia udziału kobiet w łańcuchach dostaw sektora prywatnego w celu osiągnięcia globalnego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Zobacz pełną treść komunikatu tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Autorzy broszury opracowanej przez ONZ Kobiety i sfinansowanej przez firmę Mary Kay Inc. wspierającą WEA, podkreślają, że w wyniku pandemii COVID-19 nastąpiło cofnięcie się postępu w osiąganiu równości płci oraz, że rosnący poziom niepewności ekonomicznej, przerwy w łańcuchu dostaw oraz większe niż kiedykolwiek problemy klimatyczne i środowiskowe mają nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety, zważywszy na ich nierówną pozycję w społeczeństwie.

Publikacja potwierdza wcześniejsze badania, z których wynika, że gospodarki mają większe szanse na rozwój i są bardziej odporne na kryzysy, jeśli kobiety i mężczyźni mają równe prawa [1]. Jednak nadal istnieją ogromne wyzwania. Kobiety-przedsiębiorcy nadal napotykają na wiele przeszkód, takich jak brak dostępu do kapitału zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, mniejsza liczba sieci współpracy w zakresie przedsiębiorczości w porównaniu z mężczyznami oraz polityka zniechęcająca kobiety do udziału w rynku pracy [2]. W skali globalnej, choć jedna trzecia firm jest własnością kobiet [3], do kobiet trafia jedynie około jednego procenta globalnych wydatków dużych korporacji [4]. Nierówne prawa dotyczące płci również utrudniają kobietom korzystanie z szans gospodarczych. Przykładowo, prawie 2,4 miliarda kobiet w wieku produkcyjnym nadal nie ma takich samych praw ekonomicznych jak mężczyźni [5]. Pomimo tych statystyk, kobiety-przedsiębiorcy są rozwiązaniem dla wielu wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, a dowody wskazują na bezpośrednią korelację między wzrostem przedsiębiorczości kobiet a wzrostem gospodarczym, zrównoważonym rozwojem oraz bardziej włączającymi i odpornymi na kryzysy społeczeństwami [6].

Dane przedstawione w broszurze pokazują, że przyjęcie polityki i praktyk uwzględniających aspekt płci (GRP) w procedurach udzielania zamówień stanowi strategiczną dźwignię łagodzącą wpływ strukturalnych barier, z którymi borykają się kobiety, a jednocześnie poprawiającą funkcjonowanie przedsiębiorstw i wzmacniającą gospodarkę. Broszura przestrzega, że zaniechanie wprowadzenia GRP to zmarnowana szansa. Dowody są jednoznaczne. Zmniejszanie nierówności płci jest korzystne dla biznesu i jest inteligentne pod względem gospodarczym.

„Zamówienia uwzględniające aspekt płci sprzyjają rentowności firm, ograniczaniu ryzyka, innowacyjności i zrównoważonemu rozwojowi. Kiedy kobiety-przedsiębiorcy są wykluczane z zamówień, firmy narażają się na utratę przewagi w postaci niewykorzystanego talentu, kreatywności i wiedzy. GRP to skuteczna strategia biznesowa, a także potężny katalizator zmian” – mówi Deborah Gibbins, dyrektor ds. operacyjnych Mary Kay, Inc. i pomysłodawczyni WEA.

W celu przygotowania broszury ideowej, UN Women zaangażowało w 2021 roku ponad 350 interesariuszy, w tym ponad 150 firm z sektora prywatnego, a także wykorzystało 7 studiów przypadku dotyczących procedury zamówień w firmach, aby stworzyć bazę dowodów potwierdzających, że firmy powinny stosować zamówienia uwzględniające aspekt płci. Zaangażowanie interesariuszy przybrało formę wywiadów, ankiety i społeczności, które były rozpowszechniane w wielu sieciach, w tym wśród członków i sieci programu ONZ Global Compact (UNGC).

Firmy podały, że GRP prowadzi do:

· zwiększenia przychodów i zmniejszenia wydatków na zamówienia,

· większej dostępności i odporności dostawców,

· wzmocnienia reputacji marki,

· większego nowatorstwa i zdolności adaptacyjnych,

· usprawnienia świadczenia usług dzięki większej elastyczności, oraz

· wzmocnienia rynków poprzez lokalny rozwój gospodarczy i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Jak zauważono w broszurze, „zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu jest najważniejszy dla firm, które chcą zarówno ustabilizować swoją pozycję w niestabilnej gospodarce, jak i czerpać korzyści z przyszłego wzrostu gospodarczego. Pogłębiające się nierówności między płciami szkodzą wszystkim firmom, w tym kobietom-przedsiębiorcom, które mają kluczowe znaczenie dla solidnych i odpornych łańcuchów dostaw oraz firm, które się na nich opierają”.

Odzwierciedlając rosnące zainteresowanie firm kwestiami dotyczącymi środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), w broszurze zauważono, że „wdrożenie GRP pozwala firmom praktykować i instytucjonalizować wartości ESG, a także w istotny sposób przyczyniać się do wzmacniania pozycji kobiet i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (cele SDG). Dzięki przyjęciu zasad GRP, firmy mogą osiągnąć postęp w realizacji wielu celów, w tym równości płci (cel SDG 5) i zmniejszania nierówności (cel SDG 10), a także odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (cel SDG 12), eliminacji ubóstwa (cel SDG 1) oraz godnej pracy i wzrostu gospodarczego (cel SDG 8)”.

„Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju nie jest zadaniem, które mogą wykonać same kobiety, sam biznes czy sam rząd. Jedynym sposobem na osiągnięcie prawdziwego postępu jest współpraca wszystkich – w tym biznesu – na rzecz wspólnego celu” – mówi Anita Bhatia, zastępca sekretarza generalnego i zastępca dyrektora wykonawczego UN Women.

Wydając niniejszy raport, WEA wzywa sektor prywatny do przyjęcia strategii GRP i włączenia kobiet do globalnych łańcuchów wartości jako narzędzia realizacji celów SDG. Ma to sens z biznesowego punktu widzenia, a jednocześnie przyczynia się do upodmiotowienia gospodarczego kobiet, co jest korzystne dla gospodarek i całych społeczeństw.

Broszura dostępna jest tutaj.

O Akceleratorze Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet (WEA) to wielostronne partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości kobiet, utworzone podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W jego skład wchodzi sześć agencji ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC), ONZ Kobiety i Mary Kay Inc., a jego celem jest upodmiotowienie gospodarcze 5 milionów kobiet-przedsiębiorców do 2030 r.

Ostatecznym celem inicjatywy jest maksymalizacja wpływu rozwoju przedsiębiorczości kobiet na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (celów SDG) poprzez stworzenie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorczości kobiet na całym świecie. Akcelerator stanowi przykład transformacyjnej mocy wielopartnerstwa o wyjątkowej skali, umożliwiającej wykorzystanie potencjału kobiet-przedsiębiorców. Dowiedz się więcej na stronie we-accelerate. Śledź nas na portalach: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

[1] World Development Report. 2012: Gender Equality and Development (Raport o rozwoju świata. 2012: Równość płci a rozwój): https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.

[2] European Commission and OECD Policy Brief on Women’s Entrepreneurship (Wytyczne polityki Komisji Europejskiej i OECD w zakresie Przedsiębiorczości Kobiet). 2017: https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

[3] World Bank. 2020. Enterprise Surveys, (Bank Światowy. 2020. Badania przedsiębiorstw), World Bank Gender Data Portal (Portal danych Banku Światowego na temat płci): https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender

[4] Vazquez, E.A. i A.J. Sherman. 2013. Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. (Zakupy mające wpływ: Jak kupować od kobiet i zmieniać świat) Charleston, USA: Advantage

[5] World Bank Group. 2022.. Women, Business and the Law 2022 (Grupa Banku Światowego. 2022.. Kobiety, biznes i prawo 2022). Waszyngton, DC: Bank Światowy

[6] UN Women Facts and Figures: Economic Empowerment (ONZ Kobiety: Fakty i cyfry: Upodmiotowienie Gospodarcze): https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

Zobacz wersję źródłową na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Źródło: Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

KONTAKT:

Mary Kay Inc. Corporate Communications

https://marykay.com/newsroom

tel. (+1) 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM