Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (25/2022) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2022 r. Spółka otrzymała, od akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 maja 2022 roku, do punktu 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów grupy kapitałowej Spółki.

Uzasadnienie żądania:

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgody na zbycie istotnych aktywów należących do spółek z grupy kapitałowej Spółki. Podjęcie uchwały jest związane z możliwością przeprowadzenia potencjalnej transakcji zbycia istotnych aktywów ww. spółek, na wypadek gdyby przeprowadzenie takiej transakcji okazało się uzasadnione w świetle komunikowanych przez Spółkę planów i strategii związanych z aktualną sytuacją operacyjną i finansową grupy kapitałowej Spółki. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone przez Zarząd, na mocy udzielanego w uchwale upoważnienia Walnego Zgromadzenia.

Proponowany projekt uchwały podejmowanej w ramach punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2022 r. doprecyzowuje zakres upoważnienia Zarządu Spółki poprzez wskazanie ceny minimalnej za jaką Zarząd powinien dokonać sprzedaży aktywów grupy kapitałowej Spółki.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM