Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (17/2022) Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 11 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł.

Na wniosek akcjonariusza Spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 6 została zmieniona względem uchwały opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w ten sposób, że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wysokości 0,50 zł za jedną akcję do wysokości 0,70 zł za jedną akcję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2021 na niżej wskazanych warunkach:

1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,

2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 761 033,70 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote i 70 groszy),

3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 087 191 akcji Spółki,

4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 06 czerwca 2022 roku,

5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 21 czerwca 2022 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 36 361 624,67 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i 67 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM