Biznes i finanse

IZOLACJA JAROCIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 131 5 246 1 750 1 147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90 -212 19 -46
Zysk (strata) brutto 89 -199 19 -43
Zysk (strata) netto 70 -199 15 -43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 722 535 371 117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -973 -262 -209 -57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 77 -34 17
Przepływy pieniężne netto, razem 592 349 127 76
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 636 20 568 5 080 4 414
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 703 7 162 1 871 1 537
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 525 569 113 122
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 551 5 216 1 408 1 119
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 933 13 406 3 210 2 877
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 172 171
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,05 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,05 0,00 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,53 0,84 0,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,53 0,84 0,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM