Biznes i finanse

MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 10 587 7 412 2 278 1 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (484) (538) (104) (118)
Zysk (strata) brutto (609) (647) (131) (142)
Zysk (strata) netto za okres (665) (731) (143) (160)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (605) (1 324) (130) (290)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (105) (84) (23) (18)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 718 567 154 124
Przepływy pieniężne netto, razem 8 (842) 2 (184)
Liczba akcji (w szt.) 38 000 000 35 100 000 38 000 000 35 100 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,0175) (0,0208) (0,0038) (0,0046)
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Suma Aktywów 54 932 57 070 11 807 12 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 34 106 35 579 7 331 7 736
Zobowiązania długoterminowe 22 220 21 667 4 776 4 711
Zobowiązania krótkoterminowe 11 886 13 912 2 555 3 025
Kapitał własny 20 826 21 491 4 476 4 672
Kapitał zakładowy 41 800 40 150 8 984 8 729
Liczba akcji (w szt.) 38 000 000 36 500 000 38 000 000 36 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,5480 0,5888 0,1178 0,1280
Wypłacona dywidenda na jedną akcję

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM