Biznes i finanse

PAMAPOL SA (12/2022) Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta – Mitmar sp. z o.o. decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji

Zarząd PAMAPOL S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 maja 2022 r. przez spółkę zależną od Emitenta – Mitmar sp. z o.o. („Przedsiębiorca”) od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu Przedsiębiorcy w zakresie nowej inwestycji położonej w gminie Głowno w powiecie zgierskim („Decyzja o wsparciu”). Decyzja o wsparciu została wydana na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

W ramach inwestycji, której dotyczy Decyzja o wsparciu, Przedsiębiorca zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu poprzez zakup gruntu, rozbudowanie istniejących oraz wybudowanie nowych obiektów o charakterze produkcyjno-magazynowym, a także poprzez rozbudowę i zmodernizowanie parku maszynowego.

Maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca Przedsiębiorcy w postaci ulg w podatku dochodowym wyniesie 19 mln zł.

Decyzja o wsparciu została wydana na następujących warunkach:

1. Przedsiębiorca w związku z realizacją nowej inwestycji zwiększy zatrudnienie na terenie realizacji nowej inwestycji poprzez utworzenie na terenie realizacji inwestycji co najmniej 5 nowych miejsc pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i utrzyma na terenie realizacji inwestycji to zwiększone zatrudnienie w terminie

do dnia 31 grudnia 2030 r.,

2. Przedsiębiorca poniesie na terenie realizacji nowej inwestycji koszty kwalifikowane nowej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, o łącznej wartości 47,5 mln zł w terminie

do dnia 31 grudnia 2025 r.,

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego, tj. do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 30 mln zł,

4. Zakończenie realizacji nowej inwestycji nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Decyzja o wsparciu zawiera również zobowiązanie Przedsiębiorcy do spełniania określonych w tej decyzji kryteriów jakościowych w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Decyzja została wydana na czas określony 12 lat licząc od dnia jej wydania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM