Biznes i finanse

KPPD SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 685 86 773 30 058 18 979
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 307 5 351 5 446 1 170
Zysk (strata) brutto 25 478 4 932 5 482 1 079
Zysk (strata) netto 20 572 3 955 4 427 865
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 125 9 292 1 748 2 032
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 096 -4 802 -1 097 -1 050
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 187 -2 931 -686 -641
Przepływy pieniężne netto, razem -158 1 559 -35 341
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 235 336 201 646 50 583 43 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 688 72 570 18 418 15 778
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 542 14 574 2 696 3 169
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 027 42 121 11 398 9 158
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 648 129 076 32 165 28 064
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 095 1 108
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 12,68 2,44 2,73 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92,24 79,56 19,83 17,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM