Biznes i finanse

DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 796 862 571 055 171 471 124 900
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 052 25 650 9 049 5 610
Zysk (strata) brutto 44 596 25 752 9 596 5 632
Zysk (strata) netto 35 743 20 702 7 691 4 528
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – 76 735 – 24 071 – 16 512 – 5 265
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 404 27 334 17 947 5 978
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej – 801 – 711 – 172 – 156
Przepływy pieniężne netto, razem 5 868 2 552 1 263 558
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 130 258 1 980 569 457 874 430 615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 933 471 819 525 200 639 178 181
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 630 3 449 780 750
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 831 609 708 234 178 745 153 984
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 196 787 1 161 044 257 235 252 434
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 23 734 24 008
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,59 1,50 0,56 0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,59 1,50 0,56 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86,71 84,12 18,64 18,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86,71 84,12 18,64 18,29

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM