Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (10/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostalu Warszawa S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z przewidywanych punktów porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM