Biznes i finanse

ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 185 32 40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -392 -978 -84 -214
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -170 -832 -37 -182
Zysk (strata) netto -170 -832 -37 -182
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 380 -498 1 373 -109
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -221 527 -48 115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 172 -20 -1 543 -4
Przepływy pieniężne netto, razem -1 013 9 -218 2
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,01 -0,05 -0,00 -0,01
Dane odpowiednio na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 193 013 200 432 41 965 43 080
Zobowiązania długoterminowe 191 160 42 34
Zobowiązania krótkoterminowe 368 7 648 79 1 644
Kapitał własny 192 454 192 624 41 843 41 880
Kapitał zakładowy 15 270 15 205 3 320 3 268
Liczba akcji 15 269 845 15 204 845 15 269 845 15 204 845
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,60 12,67 2,74 2,72

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM