Biznes i finanse

BOŚ SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok, wraz z:

1) Oceną sytuacji Banku w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,

2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w 2021 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia czy ustalona Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,

3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,

4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz oceną sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych w 2021 r.,

5) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,

6) Informacją o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz oceną jego adekwatności.

11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości, a także propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2021” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku.

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XII kadencji.

21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

24. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2021 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.

26. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM