Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (16/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 22 czerwca 2022 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

e) pokrycia straty;

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

h) zmiany w składzie rady nadzorczej;

i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2021.

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) oraz treść projektów uchwał wraz ze sprawozdaniem z wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://novavisgroup.pl/ w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Novavis Group S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM