Biznes i finanse

DGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej 2 028 1 732 436 379
Zysk / Strata z działalności operacyjnej 183 -139 39 -30
Zysk / Strata brutto -985 333 -212 73
Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej -787 315 -169 69
Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy -826 329 -178 72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 488 -512 -535 -112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 589 55 127 12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -1 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem -1 901 -458 -409 -100
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej -0,73 0,29 -0,16 0,06
natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na dzien 31.12.2021 r
Aktywa razem 31 509 32 420 6 772 7 049
Zobowiązania razem 14 492 14 616 3 115 3 178
Zobowiązania długoterminowe 1 010 1 259 217 274
Zobowiązania krótkoterminowe 13 482 13 357 2 898 2 904
Kapitał własny 17 017 17 804 3 658 3 871
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 16 914 17 740 3 635 3 857
Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 943 1 966
Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,96 15,70 3,22 3,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej 1 902 1 706 409 373
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 75 -143 16 -31
Zysk/Strata brutto -1 111 262 -239 57
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -905 246 -195 54
Zysk/Strata netto ogółem -905 246 -195 54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 623 -355 -564 -78
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 367 31 79 7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -2 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem -2 258 -326 -486 -71
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej -0,80 0,22 -0,17 0,05
Aktywa razem 30 373 31 413 6 528 6 830
Zobowiązania razem 14 351 14 486 3 085 3 150
Zobowiązania długoterminowe 1 010 1 259 217 274
Zobowiązania krótkoterminowe 13 341 13 227 2 867 2 876
Kapitał własny 16 022 16 927 3 444 3 680
Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 943 1 966
Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,18 14,98 3,05 3,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM