Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 361 52 227 11 267 11 423
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 417 -637 -950 -139
Zysk (strata) brutto -4 755 -1 003 -1 023 -219
Zysk (strata) netto -5 407 -1 491 -1 163 -326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 216 -6 726 -692 -1 471
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 831 367 -394 80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 885 -841 190 -184
Przepływy pieniężne netto, razem -4 162 -7 200 -896 -1 575
Aktywa, razem 142 871 180 820 30 708 39 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 422 102 875 15 136 22 367
Zobowiązania długoterminowe 8 866 9 646 1 906 2 097
Zobowiązania krótkoterminowe 61 556 93 229 13 231 20 270
Kapitał własny 72 449 77 945 15 572 16 947
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 146 2 171
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,15 -0,12 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,15 -0,12 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 7,81 1,56 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 7,81 1,56 1,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 114 39 254 7 341 8 586
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 938 -176 -847 -38
Zysk (strata) brutto -4 169 -405 -897 -89
Zysk (strata) netto -4 549 -676 -979 -148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 788 -9 539 -1 030 -2 086
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 823 378 -392 83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -664 -770 -143 -168
Przepływy pieniężne netto, razem -7 275 -9 931 -1 565 -2 172
Aktywa, razem 107 154 142 157 23 031 30 908
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 175 73 629 9 280 16 008
Zobowiązania długoterminowe 6 768 7 237 1 455 1 573
Zobowiązania krótkoterminowe 36 407 66 392 7 825 14 435
Kapitał własny 63 979 68 528 13 752 14 899
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 146 2 171
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,41 6,86 1,38 1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,41 6,86 1,38 1,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM