Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 315 762 75 411 67 947 16 494
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 847 -9 645 -1 689 -2 110
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 646 -10 674 -1 860 -2 335
Zysk (strata) netto -7 841 -9 223 -1 687 -2 017
Całkowite dochody (ogółem) -6 190 -6 631 -1 332 -1 450
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 566 342 -8 084 75
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 036 -198 868 -43
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 30 922 38 080 6 654 8 329
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 608 38 224 -561 8 360
Aktywa razem 603 461 542 337 129 707 116 374
Zobowiązania długoterminowe 112 861 109 774 24 258 23 555
Zobowiązania krótkoterminowe 347 457 304 482 74 682 65 335
Kapitał własny 143 143 128 081 30 767 27 483
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 313 312
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,54 -0,63 -0,12 -0,14
Wartość księgowa na jedną akcję  9,84 8,80 2,11 1,89
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 315 816 75 367 67 958 16 484
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 572 -7 043 -769 -1 540
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 238 -7 637 -912 -1 670
Zysk (strata) netto -3 433 -6 186 -739 -1 353
Całkowite dochody (ogółem) -3 178 -4 301 -684 -941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 785 4 685 -8 131 1 025
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -498 -4 601 -107 -1 006
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 35 470 -3 823 7 633 -836
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 813 -3 739 -605 -818
Aktywa razem 498 389 416 348 107 123 89 339
Zobowiązania długoterminowe 51 396 89 618 11 047 19 230
Zobowiązania krótkoterminowe 331 406 231 030 71 232 49 574
Kapitał własny 115 587 95 700 24 844 20 535
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 313 312
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,24 -0,43 -0,05 -0,09
Wartość księgowa na jedną akcję  7,94 6,58 1,71 1,41

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM