Biznes i finanse

BEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej 82 546,00 76 684,00 17 763,00 16 772,00
Zysk przed opodatkowaniem 23 327,00 21 466,00 5 020,00 4 695,00
Zysk netto 24 327,00 20 848,00 5 235,00 4 560,00
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 24 102,00 20 737,00 5 186,00 4 536,00
Całkowite dochody 24 432,00 20 944,00 5 257,00 4 581,00
Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 24 205,00 20 831,00 5 209,00 4 556,00
Spłaty wierzytelności nabytych 104 008,00 97 808,00 22 381,00 21 392,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23 015,00 23 015,00 23 015,00 23 015,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – rozwodniona 23 188,00 23 141,00 23 188,00 23 141,00
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,05 0,90 0,23 0,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,04 0,90 0,22 0,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 164,00 56 431,00 9 934,00 12 342,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 571,00 -1 815,00 -553,00 -397,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 624,00 -6 872,00 -6 805,00 -1 503,00
Przepływy pieniężne netto razem 11 969,00 47 744,00 2 576,00 10 442,00
Stan na dzień (odpowiednio 31.03.2022 oraz 31.12.2021)
Aktywa 1 143 855,00 1 151 642,00 245 858,00 250 390,00
Zobowiązania 592 499,00 624 493,00 127 351,00 135 777,00
Kapitał własny 551 356,00 527 149,00 118 507,00 114 613,00
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 551 192,00 526 987,00 118 472,00 114 577,00
Kapitał akcyjny 23 127,00 23 127,00 4 971,00 5 028,00
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej 21 982,00 21 083,00 4 730,00 4 611,00
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -9 455,00 -7 455,00 -2 035,00 -1 631,00
Zysk / (strata) netto -9 096,00 -6 803,00 -1 957,00 -1 488,00
Całkowite dochody -9 096,00 -6 803,00 -1 957,00 -1 488,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23 015,00 23 015,00 23 015,00 23 015,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – rozwodniona 23 188,00 23 141,00 23 188,00 23 188,00
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) -0,40 -0,30 -0,09 -0,07
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) -0,39 -0,29 -0,08 -0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 566,00 -2 011,00 -767,00 -440,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 541,00 12 165,00 -547,00 2 661,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 082,00 5 685,00 1 954,00 1 243,00
Przepływy pieniężne netto razem 2 975,00 15 839,00 640,00 3 464,00
Stan na dzień (odpowiednio 31.03.2022 oraz 31.12.2021)
Aktywa 369 942,00 365 163,00 79 515,00 79 394,00
Zobowiązania 294 395,00 280 520,00 63 277,00 60 991,00
Kapitał własny 75 547,00 84 643,00 16 238,00 18 403,00
Kapitał akcyjny 23 127,00 23 127,00 4 971,00 5 028,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM