Biznes i finanse

SANWIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01-31.03.2022 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2022 01.01.-31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży 7 343 7 937 1 580 1 736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -66 230 -14 50
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 871 1 058 403 231
Zysk (strata) netto 1 830 958 394 210
Całkowite dochody 1 830 958 394 210
Śordki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 057 -1 690 -228 -370
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 364 -1 971 1 585 -431
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -120 -142 -26 -31
Środki pieniężne netto, razem 6 187 -3 803 1 331 -832
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,06 0,02 0,01
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa, razem 72 678 69 571 15 621 15 126
Zobowiązania długoterminowe 5 155 5 253 1 108 1 142
Zobowiązania krótkoterminowe 12 121 10 746 2 605 2 336
Kapitał własny 55 402 53 572 11 908 11 648
Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 064 2 088
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,46 3,35 0,74 0,73
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01-31.03.2022 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2022 01.01.-31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży 0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -246 -275 -53 -60
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 713 588 369 129
Zysk (strata) netto 1 676 588 361 129
Całkowite dochody 1 676 588 361 129
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -223 420 -48 92
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 444 -1 999 1 602 -437
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -22 -24 -5 -5
Środki pieniężne netto, razem 7 199 -1 603 1 549 -351
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,04 0,02 0,01
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa, razem 52 408 50 680 11 264 11 019
Zobowiązania długoterminowe 1 032 979 222 213
Zobowiązania krótkoterminowe 3 212 3 213 690 699
Kapitał własny 48 164 46 488 10 352 10 107
Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 064 2 088
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,01 2,90 0,65 0,63

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM