Biznes i finanse

INTER CARS SA (19/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2022r.

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2022r.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.789.521 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% (sześćdziesiąt dziewięć całych 10/100 procent) kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.789.521 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.912.877 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 482.162 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 462.043 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych);

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.415 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:

a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.282.666 tys. zł (słownie: sześć miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 699.580 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 694.188 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.859 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote), tj. 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2022 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.789.521 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.528 głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.506.046 (osiem milionów pięćset sześć tysięcy czterdzieści sześć) głosów, w głosowaniu brało udział 8.512.151 (osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 60,08% (sześćdziesiąt całych 08/100 procent) kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 8.512.151 ważnych głosów, oddano 112 (sto dwanaście) głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.416 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.416 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.416 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.416 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.783.416 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 5.993 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.221.298 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), oddano 26.223 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) głosy przeciw i oddano 542.000 (pięćset czterdzieści dwa tysięcy) głosów wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 9.789.521 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.785.636 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 3.885 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć) głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca i przysługuje niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku powołania innych komitetów Rady Nadzorczej, przewodniczącemu i członkom takich komitetów przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takich komitetach w wysokości i na zasadach wskazanych w § 1 powyżej.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.121.363 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, w głosowaniu brało udział 9.789.521 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,10% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.789.521 ważnych głosów, oddano 3.885 głosów przeciw i oddano 664.273 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM