Biznes i finanse

PBG SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane skonsolidowane
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 39 22 8 5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (102 177) (36 507) (21 987) (7 985)
Zysk (strata) brutto (102 174) (36 475) (21 986) (7 978)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający (102 174) (36 475) (21 986) (7 978)
– akcjonariuszom jednostki dominującej (102 174) (36 475) (21 986) (7 978)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (99 467) (26 707) (21 404) (5 841)
– akcjonariuszom jednostki dominującej (99 467) (26 707) (21 404) (5 841)
– akcjonariuszom niekontrolującym
Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające (99 467) (26 670) (21 404) (5 833)
– akcjonariuszom jednostki dominującej (99 467) (26 670) (21 404) (5 833)
– akcjonariuszom niekontrolującym
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,122) (0,033) (0,03) (0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,122) (0,033) (0,03) (0,01)
Średni kurs PLN / EUR x x 4,6472 4,5721
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 335) 3 995 (287) 874
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 35 2 8
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (434) (877) (93) (192)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 761) 3 153 (379) 690
Średni kurs PLN/EUR x x 4,6472 4,5721
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa 116 828 104 993 25 111 22 828
Zobowiązania długoterminowe 651 649 140 141
Zobowiązania krótkoterminowe 5 486 785 5 375 483 1 179 320 1 168 736
Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 518 3 559
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 370 607) (5 271 139) (1 154 349) (1 146 049)
Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,56) (6,44) (1,41) (1,40)
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6525 4,5994
Dane jednostkowe
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 30 7
Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej (103 360) (33 644) (22 241) (7 358)
Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (99 246) (27 697) (21 356) (6 058)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (99 246) (27 697) (21 356) (6 058)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (99 246) (27 697) (21 356) (6 058)
Całkowite dochody ogółem (99 246) (27 697) (21 356) (6 058)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
„Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM