Biznes i finanse

SHOPER SA (12/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 6 z dnia 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SHOPER S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. postanowiło przeznaczyć kwotę w wysokości 20 281 150 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy w następujący sposób:

? osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku oraz posiadające akcje serii D otrzymają dywidendę w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), tj. 50 zł na jedną akcję (słownie: pięćdziesiąt złotych),

? osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku oraz posiadające akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C otrzymają dywidendę w wysokości 281 150 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. 0,01 zł na jedną akcję (słownie: zero złotych i jeden grosz)

Dywidendą objętych jest 28 515 000 akcji Spółki. Akcje serii D są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM