Biznes i finanse

PCF GROUP SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

– Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

– Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2021

– Życiorysy zawodowe kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

– Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 21 kwietnia 2022 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2021; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2021. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM