Biznes i finanse

LENA LIGHTING SA (11/2022) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 08 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: kwotę 2.487.505,00 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych i 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10 zł na jedną akcję) z zysku netto Spółki za 2021 r., a pozostałą kwotę zysku netto tj. 6.424.104,64 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto cztery złote 64/100 groszy) na kapitał zapasowy.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 15 czerwca 2022 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM