Biznes i finanse

ENERGOAPARATURA SA (15/2022) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki o umieszczenie w pkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 przyjęcia uchwały w sprawie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji wraz z uzasadnieniem i projektem tej uchwały.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 23 maja 2022 r. ulega zmianie polegającej na umieszczeniu w punkcie 9 lit. g) tego porządku obrad wnioskowanej sprawy dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Uwzględniając dokonanie tego uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest następujący:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021;

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021;

d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;

e) podziału zysku Spółki za rok 2021;

f) wypłaty dywidendy,

g) zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji

h) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10.Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

– wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały;

– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM