Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (30/2022) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (dalej: „BM”), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 27 maja 2022 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; (zmienionej następnie uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.).

2) BM dokonało w dniach 6-10 czerwca 2022 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 1.881 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 8.906,70 zł.

3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 4,74 złotych za jedną akcję.

4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

6) W ramach aktualnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 1.881 akcji własnych stanowiących 0,02% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.881 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 6-10 czerwca 2022 roku.

Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM