Biznes i finanse

SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 2021 narastająco za okres 01.10.2020 do 31.03.2021 półrocze / 2022 2021 narastająco za okres 01.10.2020 do 31.03.2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 692 103 052 22 774 22 543
Zysk z działalności operacyjnej 14 377 31 314 3 098 6 850
Zysk przed opodatkowaniem 13 407 36 603 2 889 8 007
Zysk netto 17 200 32 083 3 706 7 018
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,76 1,42 0,16 0,31
Średnia ważona liczba akcji 22 654 22 567 22 654 22 567
Całkowite dochody ogółem 17 200 32 083 3 706 7 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 104 7 361 6 487 1 610
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 965) (1 098) (639) (240)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 597) (18 603) (3 145) (4 070)
Stan na 31.03.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 30.09.2021
Aktywa obrotowe razem 101 143 90 230 21 739 19 476
Aktywa trwałe razem 186 788 188 857 40 148 40 764
Suma aktywów 287 931 279 087 61 887 60 240
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 91 629 88 657 19 694 19 136
Zobowiązania długoterminowe razem 37 387 48 789 8 036 10 531
Kapitały własne razem 158 915 141 642 34 157 30 573
Suma pasywów 287 931 279 087 61 887 60 240
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 335 88 733 19 681 19 411
Zysk z działalności operacyjnej 17 314 31 921 3 731 6 983
Zysk przed opodatkowaniem 16 372 37 171 3 528 8 131
Zysk netto 20 413 32 694 4 398 7 152
Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,90 1,45 0,19 0,32
Średnia ważona liczba akcji 22 654 22 567 22 654 22 567
Całkowity zysk ogółem 20 413 32 694 4 398 7 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 715 6 251 4 895 1 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 657) (948) (573) (207)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 410) (18 419) (3 105) (4 029)
Stan na 31.03.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 30.09.2021
Aktywa obrotowe razem 88 945 74 234 19 118 16 023
Aktywa trwałe razem 210 941 214 301 45 339 46 256
Suma aktywów 299 886 288 535 64 457 62 280
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 85 610 83 157 18 401 17 949
Zobowiązania długoterminowe razem 36 765 48 355 7 902 10 437
Kapitały własne razem 177 511 157 023 38 154 33 893
Suma pasywów 299 886 288 535 64 457 62 280

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM