Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody 360 162,00 289 545,00 78 708,00 64 714,00
Zysk brutto na sprzedaży 235 030,00 193 476,00 51 363,00 43 243,00
Zysk z działalności operacyjnej 125 333,00 100 291,00 27 390,00 22 415,00
EBITDA 205 565,00 159 070,00 44 923,00 35 553,00
Zysk przed opodatkowaniem 123 630,00 98 651,00 27 018,00 22 049,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 95 415,00 91 456,00 20 852,00 20 441,00
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 90 555,00 87 261,00 19 790,00 19 503,00
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262,00 247 262,00 247 262,00 247 262,00
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,37 0,35 0,08 0,08
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,37 0,35 0,08 0,08
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 180 536,00 133 662,00 39 454,00 29 874,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78 310,00 -255 450,00 17 114,00 -57 094,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -162 526,00 -21 217,00 -35 518,00 -4 742,00
Przepływy pieniężne netto ogółem 96 320,00 -143 005,00 21 049,00 -31 962,00
Aktywa razem 1 350 353,00 1 432 221,00 293 593,00 310 354,00
Aktywa trwałe 998 383,00 1 003 802,00 217 068,00 217 518,00
Aktywa obrotowe 351 970,00 428 419,00 76 525,00 92 836,00
Zobowiązania razem 551 334,00 566 342,00 119 871,00 122 723,00
Zobowiązania długoterminowe 353 754,00 405 373,00 76 913,00 87 842,00
Zobowiązania krótkoterminowe 197 580,00 160 969,00 42 958,00 34 881,00
Kapitał własny razem 799 019,00 865 879,00 173 722,00 187 631,00
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 793 449,00 861 026,00 172 511,00 186 579,00
Udziały niekontrolujące 5 570,00 4 853,00 1 211,00 1 052,00
Kapitał zakładowy 185 447,00 185 447,00 40 320,00 40 185,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM