Biznes i finanse

RAFAMET SA (29/2022) Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a spółką zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) (47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1) została zawarta umowa pożyczki w kwocie 1.500.000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, realizowanego przez ODLEWNIĘ RAFAMET Sp. z o.o. Emitent pozyskał środki na sfinansowanie projektu częściowo z pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, o czym informował w raporcie nr 32/2021 z dnia 07.12.2021r.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości stopy WIBOR 1M + marża. Okres spłaty pożyczki upływa w dniu 31.07.2023 r. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna kwota zaangażowania Emitenta z tytułu udzielonych pożyczek dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w walucie PLN i EUR (według kursu NBP na dzień 21.06.2022 r.) wynosi na dzień publikacji raportu kwotę 8.590.036,00 PLN.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM